مدیر مارکتینگ
Job category: Product
Location: تهران
Type of cooperation: full-time
Gender: man
Job description

ما به دنبال یک مدیر و مسئول جویای نام و تلاتشگر برای مدیریت و پیشبرد تحقیقات بازاریابی هستیم. انجام فعالیت های تحقیق و آشنایی با نرم افزارهای آماری، داشتن دانش آماری و تحلیلی و توانایی در گزارش نویسی و تسلط بر برنامه های آفیس برای ما اهمیت زیادی دارد. خوشرویی و انضباط شخصی، روابط عمومی و چابکی برای ما اهمیت زیادی دارد.

 

Requirements

 

تهیه گزارشات تحلیلی
جمع بندی سفارشات
پیش بینی روند آتی
تحلیل بازار
تحلیل مشتریان
Heyva IO
HEYVA